Početna

Tot

Totove Smaragdne Ploče

Galerija

Linkovi

Kontakt

 

 

 

Dodatna Ploča 14 - Atlantida

 

Počuj ti, O čoveče, duboko skrivenu mudrost,
izgubljenu svetu još od vremena Žitelja,
izgubljenu i zaboravljenu od čoveka ovoga doba.

Znaj ti da ova Zemlja jeste samo portal,
čuvana moćima ne poznatim čoveku.
Pak, Mračni Gospodari kriju ulaz
što vodi ka Nebesko-rođenoj zemlji.
Znaj ti, da staza ka sferi Arulu-a
čuvana je barijerama što otvaraju se samo iz Svetlosti-rođenom čoveku.

Na Zemlji, ja sam čuvar ključeva
kapija Svete Zemlje.
Naređeno mi je od strane sila iznad mene,
da ostavim ključeve svetu čoveka.

Pre nego odem, predajem ti Tajne kako 
možeš da se izdigneš iz okova tame,
odbaci okove mesa što vezaše te,
uzdigni se iz tame u Svetlost.

Znaj ti, da duša mora biti pročišćena od svoje tame,
kako bi mogao da pristupiš portalima Svetlosti.
Stoga, uspostavio sam među vama Misterije
kako bi Tajne uvek mogle biti nađene.

Da, iako čovek u tamu može pasti,
večno Svetlost sjajiće kao vodič.
Skrivena u tami, obavijena simbolima,
uvek staza ka portalu biće nađena.
Čovek u budućnosti poricaće misterije
ali uvek tragač naći će put.

Sada zapovedam ti da podržavaš moje tajne,
davajući ih samo onima koje si proverio,
tako da čisti ne postanu iskvareni,
tako da moć Istine opstane.

Slušaj sada otkrivanje Misterije.
Slušaj simbole Misterija što dajem ti.
Učini od nje religiju jer jedino tako njena suština će opstati.

Regije su dve između
ovoga života i Velikog,
gde Duše putuju
što odlaze sa ove Zemlje;
Duat, dom moći iluzija;
Sekhet Hetspet, kuća Bogova.
Oziris, simbol čuvara portala,
Što vraća nazad duše ne dostojnog čoveka.

Iznad leži sfera nebesko-rođenih moći,
Arulu, zemlja gde Veliki pređoše.
Tamo, kada moj rad sa ljudima bude završen,
pridružiću se Velikima mog Drevnog doma.

Sedam je dvorova kuća Moćnih;
Tri čuvaju portal svake kuće od tame;
Petnaest puteva što vode u Duat.
Dvanaest je kuća Gospodara Iluzija,
okrenutih ka četiri pravca, svaka od njih drugačija.

Četrdeset i Dve velike su moći,
sudeći Mrtvima što tragaju za portalom.
Četiri su sina Horusova,
Dva su Čuvara Istočno i Zapadno od Izis,
majke što bori se za decu svoju, Kraljice Meseca,
koja reflektuje Sunce.

Ba je suština, večno živeća.
Ka je Senka koju čovek zna kao život.
Ba ne dolazi dok Ka je otelovljen.
Ovo su misterije što čuvaju se kroz doba.

Ključevi su one života i Smrti.
Počuj sada misteriju misterija:
nauči o ciklusu bez početka i bez kraja,
obliku Njega koji je Jedno i u svemu.
Slušaj i čuj je, idi dalje i primeni je,
tako ići ćes stazom kojom Ja idem.

Misterija u misteriji,
pak jasna Svetlo-rođenom,
Tajnu svega otkriću sada.
Reći ću tajnu iniciranima,
ali neka vrata budu potpuno zatvorena profanima.

Tri su misterije, potekle od velike.
Slušaj, i Svetlost na tebe sinuće.

U Iskonu, boraviše tri jedinke.
Sem ovih, ne može ni jedna da postoji.
One su ravnoteža, izvor kreacije:
Jedan Bog, jedna Istina, jedna tačka slobode.

Tri dođose iz tri ravnoteže:
Sav život, sve dobro, sva moć.

Tri su suštine Boga u njegovom domu Svetlosti:
Beskrajna moć, beskrajna Mudrost, beskrajna Ljubav.

Tri su moći date Gospodarima:
Da transmutuju zlo, pomažu dobrome, koriste razlikovanje.

Tri su stvari neizbežne Bogu da izvrši:
Manifestacija moći, mudrosti i ljubavi.

Tri su moći što stvaraju sve stvari:
Božanska Ljubav opsednuta savršenim znanjem,  
Božanska Mudrost znajući sva moguća sredstva,
Božanska Moć opsednuta pometenom voljom ka
Božanskoj Ljubavi i Mudrosti.

Tri su ciklusa (stanja) postojanja:
ciklus Svetlosti gde ne obituje ništa sem Boga,
i jedino Bog može ga preploviti;
ciklus Haosa gde sve stvari
prirodno uzdižu se iz smrti;
Ciklus Svesnosti gde
sve stvari proizlaze iz života.

Sve stvari žive su od tri stanja postojanja:
haosa ili smrti, slobode u čovečanstvu i blaženstva nebesa.

Tri neminovnosti kontrolišu sve stvari:
početak u Velikim Dubinama, ciklus haosa, ispunjenost u Nebesima.

Tri su staze Duše:
Čovek, Sloboda, Svetlost.

Tri su prepreke:
nedostatak volje za postizanjem znanja;
ne-naklonost Bogu; naklonost zlu.
U čoveku, tri su manifestacije.
Tri su Kralja moći unutar.
Tri su odaje misterija,
nađene pak ne nađene u telu čoveka.

Slušaj njega što oslobođen je,
oslobođen  od okova života u Svetlost.
Znajući izvor svih svetova biće otvoren.
Da, čak ni Kapije Arulu-a neće biti zatvorene.
Ali pazi, O čoveče, koji želiš da pristupiš nebesima.
Ako nisi dostojan,
bolje bi bilo da padneš u vatru.
Znaj da nebeska bića prolaze kroz čist plamen.
Pri svakoj revoluciji nebesa,
oni kupaju se u fontanama Svetlosti.

Počuj ti, O čoveče, ovu misteriju:
Davno u prošlosti pre tebe bejahu čoveko-rođeni.
boravio sam u Drevnoj Atlantidi.
Tamo u Hramu,
pio sam od Mudrosti,
sipanu  kao Fontanu Svetlosti,
od strane Žitelja.

Predadoh ključ za uzdizanje ka
Prisustvu Svetla u Velikom svetu.
Stajao sam pred Svetcem
ustoličenom u Cvetu Vatre.
Prekrven beše svetlošću tame,
inače moja Duša Slavom bila bi uništena.

Naviše sa stopala njegovog Trona kao dijamant,
izvaljaše se četiri reke plamena sa njegove stoličice,
izvaljaše kroz kanale oblaka u Čovekovom-svetu.
Ispunjena beše dvorana Dušama Neba.
Čudo nad čudima beše Zvezdana palata.

Nad nebom, kao duga Vatre i Sunčeve Svetlosti,
oblikovane su Duše.
Pevali su o lepotama Svetcu.
Tada iz centra Vatre progovori glas:
Posmatrajte Slavu  prvog Uzroka.
Ja posmatrao sam tu Svetlost, visoko iznad sve tame,
reflektovanu u mome biću.
Dospeo sam do, kako beše, Bogu svih Bogova,
Duhu-Sunca, Vladaru Sunčevih sfera.

Postoji Jedan, Čak Prvi,
koji ne imade početka,
koji ne imade kraja;
koji stvorio je sve stvari,
koji vlada svime,
koji je dobar,
koji je pravedan,
koji prosvetljuje,
koji održava.

Tada sa trona, obasu se veliko zračenje,
okružujući i dižući mi dušu svojom moći.
Brzo kretao sam se kroz prostore Neba,
pokazana mi je misterija misterija,
pokazano Tajno srce kosmosa.

Nošen sam u zemlju Arulu-a,
Stajao sam pred Gospodarima u njihovim Domovima.

Otvoriše Kapije kako bih mogao
da bacim pogled na iskonski haos.
Naježi mi se duša od užasa koji sam ugledao,
ustuknu nazad od okeana tame.
Tada uvideo sam potrebu barijera ,
uvideh potrebu za Gospodarima Arulu-a.

Jedino oni sa svojom Večnom ravnotežom
mogli su da stoje na putu izlivajućem haosu.
Jedino oni mogu čuvati Božju kreaciju.

Tada prođoh iza ciklusa osmorice.
Videh sve duše što savladaše tamu.
Videh raskoš Svtlosti gde obitavaše.

Žudeo sam da preuzmem svoje mestu u njihovom krugu,
ali žudeh takođe za stazom što izabrao sam,
kada stojao sam u Dvoranama Amenti-ja
i izabrao da radim to što radim.

Prešao sam sa Dvorana Arulu-a
dole na zemaljski prostor gde mi je telo ležalo.
Uzdigoh se sa zemlje gde odmarah se.
Stojavši pred Žiteljom.

Položio sam zakletvu da ustupam svoje Veliko
pravo dok moj rad na Zemlji nije završen,
dok Doba tame nije prošlost.

Počuj ti, O čoveče, reči što predajem ti:
U njima naći ćeš Suštinu Života.
Pre nego se vratim u Dvorane Amenti-ja,
naučen bićeš Tajnama Tajni,
kako ti, takođe, možeš se uzdići ka Svetlosti.

Čuvaj i štiti ih,
sakrij ih u simbole,
tako da se profani smeju i ne priznaju ih.
U svakoj zemlji, tvori misterije.
učini put težak tragaču da gazi.

Tako će slabi i neodlučni biti odbijeni.
Tako će tajne biti skrivene i čuvane,
čuvane do vremena kada će točak biti ponovo okrenut.

Kroz mračno doba, čekajući i posmatrajući,
moj Duh ostaće u duboko skrivenoj zemlji.
Kada jedan prođe sve kušnje spoljne,
prizovi me Ključem što poseduješ.

Tada ću Ja, Inicijator, odgovoriti,
doći iz Dvorana Bogova u Amenti-ju.
Tada primi ću posvećenika, predajući mu reči moći.

Počuj ti, zapamti, ove reči upozorenja:
ne dovodi mi njega što nedostaje mu mudrost,
nečistog u srcu ili slabog u svojoj nameni.
Inače oduzeću ti tvoje moći
da prizoveš me sa mesta mog spavanja.

Počuj ti, zapamti, ove reči upozorenja:
ne dovodi mi njega što nedostaje mu mudrost,
nečistog u srcu ili slabog u svojoj nameri.
Inače oduzeću ti tvoje moći
da prizoveš me sa mesta mog spavanja.

Sada kreni dalje i prizovi svoju braću
kako bih mogao dati mudrost da osvetli tvoju
stazu kada ne budem bio tu.
Dođi u odaju ispod hrama mog.
Ne jedi hranu dok tri dana ne prođu.

Tamo predaću ti suštinu mudrosti
tako da moćima možeš sijati među ljudima.
Tamo predaću ti tajne kako bi i ti, takođe,
mogao da se uzdigneš ka
Nebu, Pravom Bogo-čoveku
kako u suštini i bićeš.
Odlazim sada i ostavi me dok ne prizovem
one o kojima znaš ali ipak ne znaš.

 

 

Dodatna Ploča 15 - Tajna Tajni

INDEKS: Smaragdne Ploče Tota Atlantiđanskog

 
TOT sajt je projekat Senki Crnog Plamena


© Crni Plamen