Početna

Tot

Totove Smaragdne Ploče

Galerija

Linkovi

Kontakt

 

 

 

Ploča 10 - Ključ Vremena

 

Počuj, O čoveče. Uzmi od moje mudrosti.
Uči o njenim duboko skrivenim misterijama prostora.
Uči o MISLI što rasla je u bezdanu,
dovodeći Red i Harmoniju u prostor.

Znaj ti, O čoveče, da sve postoji
zbog ZAKONA.
Znaj ti ZAKON i bićeš slobodan,
nikad ne budi vezan okovima noći.

Daleko, kroz čudnovate prostore, prošao sam ja
u dubine bezdana vremena,
dok na kraju sve ne beše otkriveno.
Znaj ti da misterija je samo misterija,
kada je znanje nepoznato čoveku.
Kada si dosegao u srce svih misterija,
znanje i mudrost će zasigurno biti tvoji.

Tragaj i nauči da VREME je tajna,
pomoću koje možeš Slobodan biti od ovog prostora.

Dugo sam Ja, MUDROST, tragao za mudrošću:
da, i tragaću za krajem večnosti
jer sada nego ikad preda mnom pokrenuće
se cilj kojeg težim da ostvarim.
Čak i GOSPODARI CIKLUSA
znaju da čak ni ONI nisu još dostigli cilj,
Jer sa svom svojom mudrošću,
znaju da ISTINA raste uvek.

Jednom, u prošlosti, razgovarah sa Žiteljom.
Pitavši ga za misterije vremena i prostora.
Pitavši ga pitanje što uzrujavaše mi biće,
govoreći: O Gospodaru, šta je vreme ?

Tada obrati se ON meni, Gospodar:
Znaj ti, O Tote, u početku
tamo i PRAZNINA i ništavilo,
bez vremensko, bez prostorno, ništavilo.
I u ništavilu pojavi se misao,
svrsishodna, sve-prožimajuća,
i ispuni PRAZNINU.
Tamo nepostojaše materija, samo sila,
pokret, vrtlog, ili vibracija
svrsishodne misli
što ispuni PRAZNINU.

I upitah Gospodara, govoreći:
Beše li ova misao večna ?
I odgovori mi ŽITELJ, Govoreći:
U početku, postojaše večna misao,
a za misao da bi bila večna, vreme postojati mora.
Tako u sve prožimajućoj misli
izraste ZAKON VREMENA.
Da vreme što postoji kroz sve  prostore,
tekući u glatkom, ritmičnom pokretu
koje je večno u utvrđenom stanju.

Vreme ne menja se,
ali sve stvari menjaju se kroz vreme.
Jer vreme je sila
što drži događaje odvojene,
svaki na svom određenom mestu.
Vreme nije u pokretu,
ali ti se krećeš  kroz vreme
dok se tvoja svest
 pomera od jednog događaja ka drugom.

Da, kod vremena pak postoji, sve u svemu,
večno JEDNO postojanje.
Znaj ti da iako u vremenu si razdvojen,
ipak JEDNO si, u svim vremenskim postojanjima.

Prestade tada glas ŽITELJA,
i odstupih Ja da o vremenu razmišljam.
Jer znadoh da u ovim rečima leži mudrost,
i način da istraže se misterije vremena.

Često razmišljah o rečima ŽITELJA.
Onda tragah da rešim misteriju vremena.
Saznah da vreme kreće se kroz čudne uglove.
Pak jedino kroz krive mogao sam se nadati da ću doseći ključ
koji bi mi omogućio pristup vremenskom prostoru.
Saznadoh Ja da jedino krećući se naviše
a ipak opet krećući se ka desno
sam mogao biti slobodan vremena kretanja.

Krenuh naviše izvan svoga tela,
krećući se u pokretima što izmeniše me u vremenu.
Čudni prizori bejahu na mojim putovanjima,
mnoge misterije prikazaše se.
Da, videh čovekov početak,
naučivši iz prošlosti da ništa novo nije.

Teži ti, O čoveče, da naučiš stazu
što vodi kroz prostore
koji oblikovani su vremenom.

Ne zaboravi, O čoveče, pored sveg traganja svojega
da Svetlost je cilj kome trebao bi da težiš.
Tragaj za Svetlošću na stazi svojoj
i večno za tebe cilj će trajati.

Ne dozvoli da ti se srce ikada okrene tami,
svetlost neka obasjava ti Duh, neka ti bude Sunce na putu.
Znaj da večnu svetlost,
naći ćeš što Duša ti sakri u Svetlu,
nikad okovana stegama ili noći,
večno sja naviše Sunce Svetlosti.

Da, znaj, iako skriven u tami,
tvoj Duh, iskra istinskog plamena, postoji.
Budi Jedno sa najvećim od svih Svetlosti.
Nađi pri IZVORU, KRAJ svojega cilja.

Svetlost je život, jer bez velikoga Svetla
ništa ne može da postoji.
Znaj ti, da u svakoj oblikovanoj materiji,
srce Svetlosti uvek postoji.
Da, čak iako vezana u tami,
nerazdvojna Svetlost uvek postoji.

Jednom stajah u DVORANAMA AMENTI
i začuh glas GOSPODARA AMENTI-ja,
govoreći u tonovima što odzvanjaše u tišini,
reči moći, snažne i moćne.
Pevajući pesmu ciklusa,
reči što otvaraju stazu ka izvan.
Da, vidoh veliku stazu otvorenu
i gledah za trenutak izvan.
Videh kretanja ciklusa,
prostrane koliko misao IZVORA može da prenese.

Znadoh tada da čak i Beskrajnost
kreće se ka nekom nezamislivom kraju.
Videh da Kosmos je Red
i deo pokreta što širi se ka svim prostorima,
grupa Reda Redova,
konstantno se krećući u harmoniji prostora.

Videh okretanje ciklusa
poput prostranih krugova na nebu.
Znadoh tada da sve što ima postojanje
raste kako bi se sastalo sa još drugim postojanjem
u dalekom grupisanju prostora i vremena.

Znadoh tada da u Rečima je moć
otvaranja ravnina koje skrivene su čoveku.
Da, da čak i u Rečima leži skriveni ključ
što otvara gore i dole.

Počuj ti, sada čoveče, ovu reč što ostavljam ti.
Koristi je i pronaći ćeš moć u njenom zvuku.
Izgovori reč:
’’ZIN-URU’’
i moć naći ćeš.
Ali moraš razumeti da čovek je od Svetlosti,
i Svetlo je od čoveka.

Slušaj ti, O čoveče, i čuj misteriju
čudniju od svega što leži pod Suncem.
Znaj ti, O čoveče, da čitav prostor
ispunjen je svetovima unutar svetova;
da, jedan unutar drugog pak odvojeni Zakonom.

Jednom u potrazi za duboko skrivenom mudrošću,
otvorio sam kapije što odvajaju NJIH od čoveka.
Prizvao sam je sa druge strane ravni postojanja,
jednu što lepša je i od kćeri čoveka.
Da, prizvao sam je od izvan prostora,
da sja poput Svetlosti u svetu čoveka.

Koristivši bubanj Zmije.
Nosivši odoru ljubičastu i zlatnu.
Stavih na glavu, Ja, krunu Srebrnu.
Oko mene krug cinobera sjajiše.
Podigavši ruke povikah invokaciju,
što otvara staze koje vode ka ravnima iznad,
doviknuh GOSPODARIMA ZNAKOVA u njihovim kućama:
Gospodari dvaju horizonta,
čuvari vrhovnih kapija,
stanite Jedan desno a Drugi levo
dok ZVEZDA diže se na svoj tron,
i vlada nad svojim znakom.
Da, ti mračni prinče ARULU-a,
otvori kapije zamračene, skrivene zemlje
i pusti je iz zatvora svoga.

Počujte, počujte, počujte,
Mračne Gospodare i Sjajne,
i njihovim tajnim imenima,
imenima što znam i mogu ih izgovoriti,
počujte i izvršite moju volju.

Zapalih tada sa plamenom krug svoj
i prizvah NJU
u prostorne-ravni iznad.
Kći Svetlosti vrati se iz ARULU-A.

Sedam puta i sedam puta
sam kroz vatru prošao.
Hranu ne jedoh.
Vodu ne pijah.
Prizivam te iz ARULU-A,
sa ravni EKERSHEGAL-a.
Prizivam te, Damo Svetlosti.

Tada, preda mnom izdigoše se mračna obličja;
da, obličja Gospodara Arulua.
Razdvojiše se oni preda mnom
i istupi Dama Svetlosti.

Oslobođena sada beše od GOSPODARA noći,
slobodna da obituje u Svetlosti zemljinoga Sunca,
slobodna da živi kao dete Svetlosti.

Počujte i slušajte me, O moja deco.
Magija je znanje i samo je Zakon.
Ne boj se moći u sebi
jer one prate Zakon kao i zvezde na nebu.

Znaj da biti bez znanja,
mudrost je magija ali ne od Zakona.
Ali znaj večno svojim znanjem
možeš se približiti svome mestu na Suncu.

Slušajte vi, moja deco, držite se mojih učenja.
Budite uvek tragatelj Svetlosti.
Sjajte u svetu ljudi svuda oko sebe,
svetlost na stazi što sijaće za čoveka.

Držite se i učite magiju moju.
Znaj da sva sila je tvoja ukoliko želiš.
Ne boj se staze što vodi te ka znanju,
već osvetli mračni put.

Svetlost je tvoja, O čoveče, da je uzmeš.
Odbaci okove i slobodan bićeš.
Znaj ti da Duša živi vam u stegama
okovana strahovima što drže te u robstvu i patnji.

Otvori oči i ugledaj veličanstvenu SUNČEVU SVETLOST.
Ne boj se jer sva je tvoja.
Strah je GOSPODAR mračnog ARULU-A
njemu što nikad nije iskusio mračni strah.
Da, znaj da strah postoji
stvoren od onih što vezani su svojom strahovima.

Uklonite stege, O deco,
i gazite u Svetlosti uzvišenog dana.
Nikada ne okrećite svoje misli k’ tmini
i zasigurno ćete biti jedno sa Svetlošću.

Čovek je samo ono u šta verovao je,
brat tame ili dete Svetla.
Dođite pak ka mojoj Svetlosti moja Deco.
Koračajte po stazi što ka Suncu vodi.

Počujte sad, i čujte mudrost.
Iskoristi reč što dadoh ti.
Iskoristi i zasigurno ćeš naći moć i mudrost
i Svetlost da hodiš po stazi.
Tragaj ti i nađi ključ što dadoh ti
i zauvek bićeš Dete Svetlosti.

 

 

Ploča 11 - Ključ ka Gore i Dole

INDEKS: Smaragdne Ploče Tota Atlantiđanskog

 
TOT sajt je projekat Senki Crnog Plamena


© Crni Plamen